kontakt   
geoportal miasta żory
  geoportal
Żorska
Infrastruktura
Informacji
Przestrzennej

 
Plan miasta, mapa
zawiera dane przestrzenne

  • adresy, dzielnice
  • historia: zabytki, mapy 1921r., 1933r., 1944 r. ...
  • komunikacja: drogi, znaki, przystanki autobusowe ...
  • geodezja: budynki, działki, użytki, własność, uzbrojenie ...
  • plan zagospodarowania
  • środowisko: lasy, rzeki, wody powierzchniowe, mapa hałasu, pomniki przyrody ...
  • ortofotomapa 2014, 2012, 2011

 
Raporty
 
Informator Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

 
WMS/WFS Żory
Pobierz mapę na "własność"

usługi polegająca na udostępnianiu obrazów map lub danych wektorowych


Metadane
dane o danych

zawierają informacje o zasobach danych przestrzennych Urzędu Miasta Żory.

 
Granice obwodów szkolnych

Rada Miasta Żory 27 sierpnia 2015 r. po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwaliła granice obwodów szkół podstawowych.

Potencjalni inwestorzy, a także mieszkańcy mogą korzystać już z nowej ortofotomapy, czyli wysokorozdzielczego cyfrowego obrazu terenu, utworzonego na skutek przetworzenia zdjęć lotniczych.

Referat Systemu Informacji o Terenie udostępnił najnowszą mapę fotograficzną z kwietnia 2015 roku na stronach miejskiego geoportalu oraz za pośrednictwem usługi Web Map Service (WMS).